REKLAM  

ERCÝYES SPOT KOMPLE BEYAZ EV EÞYASI ALIMI VE OTELLERDEN ÇIKMA EÞYA ALIMI ANTALYA

 

Genellikle otellerden çýkma klima, mutfak ekipmanlarý, restaurant ekipmanlarý, bar malzemeleri, Ýstikbal hotel

series yatak alýmý, ve tüm ikinci el otel malzemeleri alýmý yapan Erciyes Spot, Antalyada Komple yeni ev Eþyalarýnýza

 da en Yüksek Fiyat Teklifi vermekte ve 2. el eþyalarýnýzý WhatsApp üzerinden fiyatlandýrýp Size en doðru Fiyat

 bilgisini Saðlamaktadýr. www.erciyesspot.com

 

ÖNEMLÝ DUYURU >>>

 

SPONSOR FÝRMALAR

 

0551 145 3075 | 0541 967 3986 | 0531 937 8190

 

 

ANTALYA ALTIN EVKURCULAR LÝSTESÝ 2016

AÞAÐIDA YER ALAN 5 EVKURCU VE SPOTÇU EÞYALARINIZA EN YÜKSEK FÝYAT TEKLÝFÝ VERÝYORLAR DETAYLAR ÝÇÝN RESÝMLERÝNE TIKLAYINIZ !

Aþaðýdaki Liste Dýþýndakiler Yeni ve Ýkinci El Eþyalarýnýza Daha Yüksek Fiyat Vermemektedirler !

 
 
 
Yukarýdaki Listede Yer Almak Haftalýk 70TL (Eþyasýný satan Ýnsanlardan, onlarý maðdur duruma düþürmeden ve rencide etmeden 2. el eþyalarý en yüksek fiyattan satýn almak ilkesine sadýk kalmak þartý ile)  
 

EMRE SPOT ANTALYA EVKUR (ANTALYA SPOT)

0531 937 81 90

Ýkinci El Eþya Alanlar Denince akýllara gelen güvenilir marka.  Her Türlü ikinciel beyaz eþyalarýnýz, mobilyalarýnýz ve oturma gruplarýnýz Deðerinden daha yüksek fiyata alýnýr, deðerinde satýlýr.

Adres: Deniz mah. 127. sk. No:12/7 07050 Muratpaþa / Antalya

antalya hesaplý taþýmacýlýk

Antalya Lara Nakliyat

Lara da Ekonomik Nakliyeci, Hýzlý evden Eve Nakliyat, Güvenilir ve Risksiz Taþýmacýlýk. Antalya Lara Ofisten Ofise Nakliyecilik Hizmeleri. Lara Güzeloba Evden Eve Nakliyat. Lara Çaðlayan Nakliye. Kundu Nakliyat Servisi. Kundu Örnekköy günübirlik Taþýmacýlýk Hizmetleri. Lara da Günlük Nakliye Þehir içi ve þehirler arasý Ucuz ve zahmetsiz Nakliyatçýlýk Hizmeti Antalya 0542 395 52 52

 

 
 

Antalya Evkurcular Nedir? 

Antalya Evkur Spot, Antalyada bulunan evkurcularýn Listelenmesini Saðlayan ve Böylece Ýnsanlara aradýðý Evkurcuyu ve aradýðý Ýkinci El Eþya Maðazasýný Bulmayý Kolaylaþtýran bir Sistemdir.. www.antalyaevkurcular.com

 

ANTALYA ÝKÝNCÝ EL SPOT KOMPLE EV EÞYASI VE MOBÝLYA ALIMI & NAKLÝYAT HÝZMETLERÝ ANTALYA

Antalya'da Ýkinci el Spot Eþya Alýmý Yapan Firmamýz, ayrýca Yeni mobilya Alýmý ve satýmýnýn yanýsýra Evden eve nakliyecilik hizmetleri de vermektedir. www.antalyaikincielspot.com 

 

 

ERCÝYES SPOT KOMPLE BEYAZ EV EÞYASI ALIMI VE OTELLERDEN ÇIKMA EÞYA ALIMI ANTALYA

Genellikle otellerden çýkma klina, mutfak ekipmanlarý, restaurant ekipmanlarý, bar malzemeleri, Ýstikbal hotel series yatak alýmý, ve tüm ikinci el otel malzemeleri alýmý yapan Erciyes Spot, Antalyada Komple yeni ev Eþyalarýnýza da en Yüksek Fiyat Teklifi vermekte ve 2. el eþyalarýnýzý What's App üzerinden fiyatlandýrýp Size en doðru Fiyat bilgisini Saðlamaktadýr. www.erciyesspot.com

*Birinci El Eþyalarýnýz mý var? Yada 1. el eþya mý arýyorsunuz? O zaman þu anda yanlýþ adrestesiniz !!!!

Birinci El Eþyalarýnýz www.birincielesya.com 'da deðerinden alýnýr. Ayrýca Satýn alamk istediðiniz en kaliteli ve 1. el eþyalar daima birincielesya.com'da sergilenir..

*Birinci El Eþya tanýmý: Maðazadan Satýn almýþ olduðunuz kullanýlmamýþ ve bunu faturasý ile ispat edebileceðiniz her türlü eþya, araç ve gereçlere "Birinci El Eþya" denir. Unutmayýn, 0 eþya kullanýlmamýþ eþyadýr, ve sýfýr olarak satýn alýnmýþ bir eþya kullanýldýktan sonraki ilk satýþ anýnda 1. el eþya'dýr. 2. el eþya ise 1. el eþya'dan sonraki satýþ veya devretme iþlemlerinden sonra satýlan eþyalara genel olarak verilen tanýmdýr. Peki neden 3. el (üçüncü el) eþya yada 4. el (dördüncü el) eþya ve diðer sayýlarda eþya tanýmý yok? Çok Basit 0 eþyayý maðazadan alan kiþi muhtemel olarak faturasý ile satýn alýr ve o eþyayý satmak istediðinde bunu ispat edebilir !!! Ancak O eþyayý alan kiþi artýk 1. el eþya olarak almýþtýr ve aldýðý an bile olsa ve ayný faturayý kendisi bir baþkasýna göstererek satmaya dahi kalkýþsa artýk o eþya 2. el eþyadýr. Dolayýsý ile 2. elden sonraki devir veya satýþ iþlemlerinde de ayný fatura tekrar tekrar ibraz edilemeceði ve ibraz edilse dahi bir anlam teþkil etmeyeceðinden (zaman aþýmý nedeni ile) dolayý, 2. elden itibaren tüm el deðiþimi, tüm devretme iþlemleri veya tüm yeniden bir baþkasýna satma iþlemlerinde o eþya artýk Ýkinci el eþya olarak tanýmlanacaktýr !! Lütfen keriz olmayýn ve 1. el eþyanýzý 2. el diye daha düþük fiyata asla satmayýn !!!

HAMAL ARAYANLAR BURAYA !!! HAMAL ÝLANLARI ÝLE ARADIÐINIZ TÝCARÝ BÝLGÝLERÝ DOÐRULANMIÞ SERTÝFÝKALI HAMALLARI HEMEN BULUN ! www.hamalilani.com

 

 

Easy Submit   Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free!   Free search engine submission URL website promotion   Submit Express  Search Engine Submission - AddMe Provided by the computer training specialists. SEO ToolsSubmit Express  Sonic Run: Internet Search Engine AddPro

 

 

 

ANTALYA LARA BEACH AÇILDI!

 

 

LARA BEACH dendiði zaman Mavi Bayraklý iþletme olmakla kalmayýp, Müþterilerine daima huzurlu bir ortam saðlayýp, çalýþanlarýna daha iyi yaþam koþullarý saðlamakta Antalya Lideri olmaya aday Saygýn ve Güvenilir Plaj iþletmeleri Ligi Antalya Lara Beach Açýldý!!

 

Antalya Lara Beach Resmi Web Sitesi: www.antalyalarabeach.com  olup Antalya Lara Beach web sitesinde yalnýzca üst düzey ve Müþterilere kalburüstü nitelikte Lüx Hizmet veren ve sisteme kayýt olabilmek için tüm þartlarý eksiksiz olarak yerine getiren ve daha sonra bu þartlara uyum saðlamadýklarý teftiþ edilip tespit edildiðinde sistemden kayýtsýz, þartsýz diskalifiye edilmeyi kabul eden Resmi ve kurumsal Plaj iþletmesi olan firmalar yer alabilceklerdir. Deyim yerindeyse "Antalya Lara Beach'te yer almak öyle her babayiðidin yapabileceði bir iþ deðil" Antalya lara beachte yer almak için Lütfen resmi Web sitesini Ziyaret ediniz.. www.antalyalarabeach.com

 

 
     
 

 

ANTALYA SPOTÇULAR AÇILDI!

 

 

Ýkinci El Eþya alýmýnýn antalya Lideri olmaya aday Saygýn ve Güvenilir spotçular Ligi Antalya Spotçular Açýldý!!

 

Antalya Spotçular Resmi Web Sitesi: www.antalya-spotcular.com olup Antalya spotçular web sitesinde yalnýzca üst düzey ve ikinci el eþyalara en yüksek fiyat verip satýn alan spotçu firmalarý yer alabilceklerdir. Deyim yerindeyse "Antalya spotçularda yer almak öyle her babayiðidin yapabileceði bir iþ deðil" Antalya spotçularda yer almak için Lütfen Metin Bey'den randevu alýnýz 0541 967 39 86

 

 
   

Aþkýn Spot'tan 2. el eþyalarýnýza Yüksek Fiyat !!

 

Sizde Kullanýlýr durumdaki, Markasý ve modeli ne olursa olsun tüm 2. el eþyalarýnýzý Aþkýn Spot'a satýn, Ayrýcalýklardan yaralanýn!

 

Aþkýn Spot'un Sunduðu baþlýca Ayrýcalýklar þunlardýr.
 

  • Yeni Eþyalarýnýza En Yüksek Fiyat Teklifi Vererek Satýn Alýyoruz
  • Eski Eþyalarýnýzý Deðerinden %35 daha fazla fiyat teklif edip satýn alýyoruz
  • Büro, iþyeri ve restaurant eþyalarýnýzý ve ekipmanlarýnýzý satýn alýyoruz (Nakit olarak)
  • 7/24 Eþya alýmý yaptýðýmýz için, uygun zamaný Siz belirleyebiliyorsunuz
  • Tüm Ev eþyalarýnýzý Sadece ama Sadece Nakit para ödeyip satýn alýyoruz
  • Ev yada ofis eþyalarýnýza WhatsApp üzerinden fiyat teklifi yapýyoruz 0538 399 07 08
  • Daha 10 adetten fazla Sürpriz ayrýcalýk Aþkýn Evkur'da! www.askinevkurspot.com 

 

 
 

 

ONLiNE MERTER AÇILDI!

 

 

Ýstanbul Merter'deki Hazýr giyim ve tekstil Toptancýlarýnýn Yer aldýðý Saygýn ve Güvenilir Merter toptancýlarý 1. Ligi (Kategori A) Online Merter Açýldý!!

 

Online Merter Resmi Web Sitesi: www.www-onlinemerter.com  olup Online Merter web sitesinde yalnýzca üst düzey ve Ürünlerini Piyasaya sürmeden önce ilk olarak Online merter resmi web sitesinde sergileyecek olan hazýr giyim ve aksesuarlarý üretimcisi ve tektil Toptancýsý firmalarý yer alabilceklerdir. Deyim yerindeyse "Online merter'de yer almak öyle her babayiðidin yapabileceði bir iþ deðil" online merterde yer almak için Lütfen Hasan Bey'den randevu alýnýz 0541 318 20 54

 

 
 

 

MERTER ViTRiNi AÇILDI!

 

 

Merterdek toptan giyim firmalarýnýn Ürünlerini kendileri yükleyip sergileyebildikleri Merter Vitrini Açýldý!! Bilindiði gibi Merter Vitrini'nde yer almak Ücretsiz!!!

 

Merter Vitrini Resmi Web Sitesi: merter-vitrini.intoko-kijiji.com  olup istanbul merter toptancýlar web sitesinde yalnýzca B kategorisi hazýr giyim toptancýlarý ve 2. sýnýf kategoride yer alan tekstil firmalarý yer alabilceklerdir. Deyim yerindeyse "merter Vitrininde yer almak öyle her giyim toptancýsý'nýn veya elinde stok fazlasý giyim ürünleri olanlarýn yapabileceði bir iþ" Merter Vitrininde yer almak için Lütfen Hasan Bey'den randevu alýnýz 0541 318 20 54

 

 
 

ÝKÝNCÝ EL EÞYALARINIZA EN YÜKSEK FÝYAT VEREN YER

 EYLÜL SPOT

 

Güllük Antalya Spot Telefon: 0541 220 63 87

 

Ýkinci el eþya alým ve satýmýnda *Antalya lideri Eylül spot evkur, markasý ve modeli ne olursa olsun yeni yada eski tüm ev ve ofis eþyalarýnýza en yüksek fiyat teklif ediyor. Sizde eylül evkur ayrýcalýðýyla Eþyalarýnýzý satýn eski eþyalarýnýzý deðerlendirirken PARANIZI ANINDA NAKÝT olarak alýn !!

 

Eylül Spot Evkur Eþyalarýnýza Siz isterseniz, WhatsApp Uygulamasý üzerinden bakýp fiyat verdiði için Asla fiyat pazarlýðý esnasýnda Komþularýnýza karþý rencide olma durumuya karþýlaþmazsýnýz!!

 

WhatsApp ile eþnanýn resmini gönder, anýnda deðerinde fiyat teklifi al: 0541 220 63 87

 

"Ýkinci el eþya alanlar" genellikle eþyalarýnýzý almaya geldiklerinde daha önce teklif ettikleri fiyatý düþürme çabasý içine girerken Dürüstlük ilkesinden Asla ödün vermeyen Eylül evkur Spot,  Bir eþyaya WhatsApp üzerinden teklif ettiði fiyattan daha az edecek olursa yine teklif ettiði fiyattan alým yapmaktadýr, eðer eþyayý yerinde gördüðü zaman eþyanýn deðeri WhatsApp'ta verilmiþ olan tekliften daha fazla eder durumdaysa derhal daha fazla fiyat ödeyip eski veya ikinciel eþyalarýnýzý Anýnda ve nakit olarak satýn almaktadýr.

 

www.eylulspot.com

 

 
     
 

 

METÝN SPOT

ANTALYA EVKUR & ANTALYA ÝÞKUR

 

 

ANTALYA DA ÝKÝNCÝ EL EÞYALARINIZ DEÐERÝNDE ALINIR

 

+90.541-967-3986 ANTALYA SPOT EÞYA GALERÝSÝ

 

Antalya ilinde Lüx Beyaz Eþya Alýmý Yapýlýr Eski Eþyalarýnýza %25 Daha Fazla Fiyat Veren firmamýz Metin Spot, En iyi Kazançlý Alýþveriþ Yapmanýzý Saðlar, Siz de Daha Fazla Fiyatlarla eþyalarýnýzý satmak için lütfen bizi arayýnýz. www.barisspot.com/metin-spot.html

Ýkinci el buzdolaplarýnýza En Yüksek Fiyat Metin Spotta.

+90.541-967-3986 ANTALYA BEYAZ EÞYA ALANLAR

Eski buzdolaplarýnýzý Deðerinde fiyatlarla nakit olarak satýn alýyoruz, Ýsterseniz yerine Yeni Modelleri ile deðiþim saðlýyoruz.. www.barisspot.com/metin-spot.html

Eski Çamaþýr Makineleriniz Deðerinde Fiyatlarla Satýn Alýnýr..

+90.541-967-3986 ANTALYA ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ ALAN YER

Kullanýlabilir durumdaki çamaþýr makinelerinizi Deðerinde alýyoruz. Lara'da Çamaþýr makinesi alan spotçular METÝN SPOT ANTALYA

Antalya Spot Ýletiþim Bilgileri Telefon: 0242 241 07 54 – Cep: 0541 366 83 63 – 0541 967 39 86 – Adres: Deniz Mah. 128 Sok. Özmak Apt. No.20/A – ANTALYA – TURKEY

Antalya Evkurcular İletişim Bilgileri Altıntaş Mh. Kardeş Kentler Cd. No:185 07112 Aksu/Antalya Türkiye Telefon : 0242 354 07 01 Mobil: 0544 432 38 00 Mobil 2: 0542 843 22 30 Yetkili: Bayram ZÜHAL

www.ikincielesyafiyatlariantalya.com www.antalyaspotcular.com www.ikincielesyaalimantalya.com www.ikincielesya-sahibinden.com

Sponsor:  ANTALYA TELEVÝZYON HASTANESÝ ® +90 242 316 93 73  +90 546 872 35 71 www.antalyatelevizyonhastanesi.com

Sponsor: DAY'S KUAFÖR www.dayskuafor.com

Sponsor: Þenol Emlak www.antalyasenolemlak.com

Sponsor: Masör Sedat www.masorsedat.com 

Sponsor: OTO DERÝ BOYA www.otoderiboya.com

Sponsor: Þefik Lostra www.sefiklostra.com

Üyesiyiz: EVKURCULAR OFFICIAL WEB SITE Visit us: www.evkurcular.com

Partner: Hamal Ýlaný www.hamalilani.com

Sponsor: Hizmet Sahibinden www.hizmet-sahibinden.com

Sponsor: intoko kijiji www.intoko-kijiji.com 

Sponsor: 81 ilde nakliye www.81ildenakliye.com

Sponsor: 81 ilde nakliyat www.81ildenakliyat.com

Sponsor: Antalya Þehir içi Nakliyat www.sehir-ici-nakliyat.com 0542 395 52 52

Sponsor: Antalya Þehir içi Nakliye www.sehir-ici-nakliye.com 0(542)395 5252

Sponsor: Ayakkabý bakým salonu www.ayakkabibakimsalonu.com

Sponsor: Ka Nakliye www.kanakliye.com

Sponsor: KA2 Nakliyat Antalya www.ka2nakliyat.com

Ana Sponsor: Amerikan Apparel www.amerikanapparel.com